Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
2021-10-27 14:00
XXXVI Sesja Rady Miejskiej
1.Otwarcie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2021-2033,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (83.33%)
(10)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (16.67%)
(2)
szczegóły głosowania
5.2.b) dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (83.33%)
(10)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (16.67%)
(2)
szczegóły głosowania
5.3.c) wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Każdy jest ważny”,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (50%)
(6)
PRZECIW (8.33%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (41.67%)
(5)
szczegóły głosowania
5.4.d) zmiany uchwały Nr XXXIX/341/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2017 roku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.5.e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (75%)
(9)
PRZECIW (16.67%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
5.6.f) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ulicy Zieluńskiej, na rzecz jej użytkowania wieczystego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (91.67%)
(11)
PRZECIW (8.33%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.7.g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. 3-go Maja w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (58.33%)
(7)
PRZECIW (25%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (16.67%)
(2)
szczegóły głosowania
5.8.h) nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 m. Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.9.i) wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, lokali mieszkalnych znajdujących się w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Górka 14 w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (50%)
(6)
PRZECIW (41.67%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
5.10.j) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lidzbark,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (75%)
(9)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (25%)
(3)
szczegóły głosowania
5.11.k) podatku od środków transportowych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (75%)
(9)
PRZECIW (8.33%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (16.67%)
(2)
szczegóły głosowania
5.12.l) podatku od nieruchomości,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (75%)
(9)
PRZECIW (16.67%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
5.13.m) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku,
GŁOSOWANIE (ANULOWANE)
ODRZUCONO
ZA (27.27%)
(3)
PRZECIW (63.64%)
(7)
WSTRZYMAŁO SIĘ (9.09%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE (REASUMPCJA)
ODRZUCONO
ZA (25%)
(3)
PRZECIW (66.67%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
5.14.n) skargi na działania Burmistrza Lidzbarka.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (83.33%)
(10)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (16.67%)
(2)
szczegóły głosowania
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2020 rok.
7.Informacja Burmistrza Lidzbarka z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2020.
8.Zakończenie obrad.